Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
An toàn vệ sinh thực phẩm

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030

02-11-2023
Thực hiện Kế hoạch số 392/KH-UBND, ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 – 2030; Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch...

DANH SÁCH CẬP NHẬT DỮ LIỆU AN TOÀN THỰC PHẨM

15-09-2023
DANH SÁCH CẬP NHẬT DỮ LIỆU AN TOÀN THỰC PHẨM (Tính đến ngày 14/09/2023)

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

09-08-2023
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 179- KH/TU ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

07-08-2023
Về việc thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn huyện Hương Khê

21-06-2023
Kế hoạch Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn huyện Hương Khê

Kết quả thực hiện công tác Vệ sinh sinh An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2023 thuộc lĩnh vực Y tế quản lý

05-06-2023
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Vệ sinh sinh An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2023 thuộc lĩnh vực Y tế quản lý
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH